Admitere

Câte locuri sunt disponibile pentru admiterea din vară (Iulie) ?

Specialitate Buget Taxă
Sisteme mecanice avansate 32 30
Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor
Managementul și gestionarea situațiilor de urgență

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere (Anexa nr. 2);
2. Acordul scris pentru prelucrarea datelor persoanele in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001
3.1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original
3.2. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (însoțită de suplimentul de diplomă)
3.3. Pentru studenții/absolvenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student/absolvent și forma de finanțare (buget sau taxă) și numărul de semestre în care a primit bursă;
4. Certificatul de naștere *
5. Certificatul de căsătorie *
6. Cartea sau buletinul de identitate *
7. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei
8. 2 fotografii tip buletin de identitate 

*Documentele se depun în original sau copii certificate de comisia de admitere

Care este modalitatea de admitere

Media admitere


Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și a unei probe orale/interviu luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii în vigoare nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate.

La specializările din domeniul Științe ale Educației unde sunt 2 probe (Probă orală/scrisă și proba practică – calculator), se ia în considerare media celor 2 probe (cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).
La specializarea din domeniul Filologie unde sunt 2 probe (Probă orală limba B – engleză și C -franceză, germană, sau spaniolă), se ia în considerare media celor 2 probe ( cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).
Media de admitere se calculează ci două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).
Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.
Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie?

Sesiune vară
Înscriere 4 iulie, ora 09:00 – 12 iulie, ora 12:00
Interviu/probe** 12 iulie, ora 14:00 – 13 iulie, ora 15:00
Afișare liste candidați sub rezerva confirmării locului 15 iulie, ora 18:00
Perioada de depunere a diplomei de licență în original 15 – 20 iulie, între orele 09:00 – 15:00
Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului 20 iulie ora 18:00